Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Khai báo thực đơn

Khai báo thực đơn

1. Mục đích
Hướng dẫn các bước chi tiết giúp quản lý nhà hàng khai báo thực đơn tại nhà hàng theo 3 cách: Nhập khẩu từ excelchọn từ thư viện và tự khai báo.

2. Các lựa chọn khai báo thực đơn
2.1. Nhập khẩu từ excel
 (Sử dụng nếu nhà hàng có sẵn thực đơn trên file excel)
a. Xem/tải phim hướng dẫn
 
    Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện   
Để nhập khẩu thực đơn từ file excel, thực hiện như sau:
1. Tại phần Khai báo thực đơn trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Nhập khẩu từ Excel.
2. Thực hiện tải file excel thực đơn theo mẫu do phần mềm cung cấp.

3. Sao chép danh sách thực đơn của nhà hàng vào mẫu excel được tải về.

  • Xem hướng dẫn khai báo thực đơn trong Sheet Ví dụ mẫu của file excel tải về.
4. Lưu và đóng file excel lại.
5. Tại phần Khai báo thực đơn trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Nhập khẩu từ Excel.
6. Tải file excel đã nhập dữ liệu lên phần mềm.

Lưu ý: Nếu trên file excel có món trùng mã với món đã có trong hệ thống, thì chọn 1 trong 2 cách xử lý sau:
  • Chọn Cập nhật, nếu muốn cập nhật thông tin trên file excel của món có mã trùng vào phần mềm.
  • Chọn Bỏ qua, nếu muốn giữ nguyên thông tin của món có mã trùng trên phần mềm, không cập nhật từ file excel.
7. Nhấn Tiếp tục.
8. Kiểm tra có bao nhiêu món hợp lệ, bao nhiêu món không hợp lệ sẽ được nhập khẩu vào phần mềm.
9. Nhấn Thực hiện => hệ thống sẽ thực hiện nhập khẩu những món hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.

10. Nhấn Đóng
c. Lưu ý
  •  Sau khi nhập khẩu danh sách thực đơn, hệ thống sẽ cho phép thực hiện luôn việc cập nhật ảnh đại diện hàng loạt cho các thực đơn.
 
2.2. Chọn từ thư viện (Thường sử dụng trong trường hợp quản lý nhà hàng muốn khai báo hàng loạt món dựa trên danh sách các món phổ biến mà phần mềm cung cấp sẵn)   
a. Xem/tải phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện  
Để lập danh sách thực đơn từ nguồn thư viện của phần mềm, thực hiện như sau:
1. Tại phần Khai báo thực đơn trên giao diện bắt đầu sử dụng, nhấn Chọn từ thư viện

2. Chọn loại thực đơn phù hợp.
3. Tích chọn các món trùng với món đang có của nhà hàng.
4. Sửa lại giá bán của món nếu giá bán của nhà hàng khác với giá do phần mềm gợi ý.
5. Nhấn Chọn.
c. Lưu ý
Nếu không muốn lập thực đơn dựa trên loại nhà hàng có sẵn thì thực hiện như sau:
1. Chọn loại nhà hàng là Khác 
2. Tích chọn các nhóm thực đơn.  

3. Thực hiện chọn món tương tự như hướng dẫn ở trên. 
4. Nhấn Chọn 
2.3. Tự khai báo (Thường sử dụng trong trường hợp quản lý nhà hàng muốn khai báo lần lượt từng món vào thực đơn)
Các bước thực hiện   
` Để khai báo lần lượt từng món cho thực đơn, thực hiện như sau:
1. Tại phần Khai báo thực đơn trên giao diện bắt đầu sử dụng, chọn Tự khai báo.
2. Nhấn Thêm.

Xem thêm