Tìm kiếm:
Mục lục
Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Cài đặt phần mềm cho các bộ phận

Cài đặt phần mềm cho các bộ phận

Quản lý nhà hàng theo phương án triển khai lựa chọn thực hiện các bước cài đặt phần mềm cho các bộ phận.

Nhấn các mục dưới đây để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt phần mềm/ứng dụng: 
 

Xem thêm